Phần Mềm

Download Microsoft Visio 2016 Full Crack – 32/64 bit

Microsoft Visio 2016 là một chương trình được sử dụng để tạo sơ đồ và bản vẽ thuộc mọi loại và cho mọi mục đích. Không giống như các hàm sơ đồ cơ bản được tìm thấy trong các chương trình Office khác, chẳng hạn như Word hoặc Excel, Visio cung cấp các chức năng vẽ và sơ đồ nâng cao có thể hữu ích cho hầu hết mọi người, từ người dùng tại nhà đến doanh nghiệp và bao gồm cả những người như kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế nội thất.

Công dụng của Microsoft Visio 2016 Pro Full :

  • Các sơ đồ quy trình . Những loại sơ đồ này mô tả một quy trình và trình bày chi tiết các bước trong quy trình. Nó cũng có thể bao gồm các điều kiện và tài nguyên. Các quy trình có thể là thủ tục kế toán, thủ tục dịch vụ khách hàng, hoặc thậm chí là giai đoạn phát triển của một sản phẩm mới.
  • Các bản vẽ kỹ thuật để biểu diễn một phần cơ hoặc điện, hoặc các sơ đồ kỹ thuật là biểu diễn sơ đồ của hệ thống.
  • Bản vẽ kiến ​​trúc . Visio thậm chí có thể mở và lưu các tệp DAD .dwg. Bạn có thể sử dụng Visio để tạo các bản vẽ cho nơi ở trong nước, các tòa nhà thương mại, bố trí văn phòng, v.v.
  • Sơ đồ quy trình làm việc.  Đây là một lưu đồ sử dụng các biểu tượng để đại diện cho mọi người, quy trình và hoạt động diễn ra theo một trình tự, chẳng hạn như tuyển dụng hoặc xử lý các khiếu nại.
  • Sơ đồ mạng , thường đại diện cho các nhóm hoặc cụm của những thứ có liên quan đến máy tính, chẳng hạn như thư mục hoạt động, sơ đồ giá đỡ và bản đồ trang web.
  • Các mốc thời gian thường được sử dụng để quản lý dự án. Chúng bao gồm một thanh được gắn nhãn ngày tháng, được biểu thị bằng điểm. Bạn có thể tạo dòng thời gian để tạo Biểu đồ Gantt hoặc sơ đồ giá đỡ.

Có gì mới trong Phiên bản 2016

Những thay đổi được thực hiện đối với phiên bản mới nhất của năm 2016 là phổ biến ở cả phiên bản Chuyên nghiệp và Tiêu chuẩn. Tất cả là về việc kết hợp ứng dụng lập sơ đồ mạnh mẽ hoạt động cho người dùng một cách trực quan để giúp tạo mọi loại sơ đồ. Tính năng khác được thêm vào đó là lợi ích của việc xem trước ứng dụng trực tuyến. Họ đã giúp người dùng dễ dàng chia sẻ sơ đồ Visio của họ sẽ được lưu ở định dạng .vsdx và họ cũng sẽ tận hưởng khả năng kết nối dữ liệu thông qua SharePoint Online hoặc thông qua OneDrive cho phiên bản Business. Điều này sẽ làm cho tác phẩm hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh khi trình bày trước một nhóm chuyên nghiệp lớn vì giờ đây họ có thể duyệt qua trình duyệt web của mình. Những thay đổi khác bao gồm chức năng cộng tác tích hợp mạnh mẽ, thuận tiện hơn.

Link Tải Microsoft Visio 2016 Full Crack

Pass giải nén: 123

Link Tải Microsoft Visio 2016 32 bit Full Crack

OneDrive Mediafire

Link Tải Microsoft Visio 2016 64 bit Full Crack

OneDrive Mediafire

Hướng dẫn Active kích hoạt

  • Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.
Microsoft Visio 2016
  • Bước 2: Nhập lệnh bên dưới
set ver=16
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%"
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses%ver%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses%ver%\%i"
cscript ospp.vbs /inpkey:PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:W8GF4 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:RJRJK >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /se
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/aiomsp
:halt
pause >nul

Kết luận

Visio đã chứng tỏ là một trong những phần mềm lưu đồ hàng đầu hiện có vì các tính năng mới nhất, lập trình trực quan và các mẫu mà người ta có thể dễ dàng tạo sơ đồ dưới bất kỳ hình thức nào. Để vượt trội và trở nên không thể so sánh được, nó cần phải mở rộng vượt ra ngoài những hạn chế về khả năng tương thích, cho phép mọi người dùng trải nghiệm hiệu suất vượt trội hơn cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button